Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2023 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o.

Preskoči na glavni sadržaj

VIRGA Maloprodaja - EURO - FAQ

Sustav mi ne dozvoljava da unesem novog poslovnog partnera u HRK VIRGA-u - kako ću to riješiti?

Od 01.01.2023. unos novih poslovnih partnera ili izmjene postojećih rade se isključivo u EUR VIRGA-i. Novi i ažurirani podatci će se automatski prepisati u HRK VIRGA-u.

Kako će u ERP VIRGA izgledati ispis maloprodajnog računa za vrijeme obveze dvostrukog iskazivanja valuta HRK i EUR?

 

Ispisi maloprodajnih računa će unutar ERP VIRGA sustava biti prilagođeni na način da će se u periodu od 05.09.2022 - 31.12.2022. uz ukupni iznos računa u službenoj valuti HRK prikazivati i ukupni iznos u protuvrijednosti EUR, te fiksni tečaj konverzije kako prikazano na sljedećoj slici:

image-1657115246115.png

Također će u periodu 01.01.2023. - 31.12.2023. ispisi maloprodajnih računa biti prilagođeni na način da će se uz ukupni iznos računa u službenoj valuti EUR prikazivati i ukupni iznos u protuvrijednosti HRK, te fiksni tečaj konverzije kako prikazano na sljedećoj slici:

image-1657115286393.png

Kako će se unutar ERP VIRGA riješiti dvojno iskazivanje cijena na poličnim etiketama ili cijenama na samoj robi (privjesnice, naljepnice)?

a) Cijena po komadu

Na primjeru dvojnog iskazivanja cijena u periodu 01.01.-31.12.2023. gdje je primarna valuta EUR, cijena izražena u EUR nalazit će se na lijevoj strani odnosno iznad HRK cijene, dok će sekundarna valuta HRK biti prikazana na desnoj strani odnosno ispod EUR cijene, rukovodeći se principima da cijene moraju biti jasno vidljive, lako čitljive, razumljive, iskazane na način da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu odnosno na koju uslugu cijena odnosi.  

image-1656075594733.png

Ukoliko u periodu 01.01.– 31.12.2023. dođe do promjene cijene izražene u EUR nova utvrđena cijena preračunava se također u HRK valutu uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Jednako tako, ukoliko u periodu od 05.09.2022. – 31.12.2022. dođe do promjene u cijeni izraženoj u HRK, promijenit će se i nova EUR cijena primjenom fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

b) Cijena po jedinici mjere artikla iskazivati će se dvojno kako slijedi     

image-1656077065869.png

c)  Akcijske cijene dvojno će se iskazivati kako slijedi  

image-1656077351077.png

d)  Povratna naknada na ambalaži jedan je od izuzetaka od obveze dvojnog iskazivanja, budući da je riječ o piktogramu koji samim time ne predstavlja cijenu, u slučajevima kada se cijena povratne naknade iskazuje zasebno na regalnim etiketama tada cijena mora biti dvojno iskazana.

Koje će cijene VIRGA Maloprodaja modul slati putem interface-a na web shop prilikom konverzije na EUR valutu?

Od trenutka konverzije cijena zaliha u EUR valutu sučeljem će se prema web shopovima slati cijene u EUR valuti. 

Hoće li se cijene na webshopu automatski prilagoditi uvođenjem funkcionalnosti dvojnog iskazivanja cijena u ERP VIRGA-i?

Izmjene ERP VIRGA u pogledu ispunjavanja uvjeta dvojnog iskazivanja cijena neće imati utjecaj na način prikazivanja cijena na web shopu koji nije u ovlasti održavanja tvrtke Login d.o.o te je za prilagodbe istog potrebno izravno angažirati isporučitelja web shopa.

Hoće li ERP VIRGA podržati uvjet dvojnog optjecaja valuta?

Da, dvojni optjecaj valuta bit će podržan unutar ERP VIRGA isključivo za maloprodaju i to u trajanju od 14 dana (01.01.2023. do 14.01.2023.).


Na koji način će se unutar ERP VIRGA Maloprodaja omogućiti paralelno knjiženje poslovnih događaja u 2022. u HRK valuti te u 2023. godini u EUR valuti?

Uvođenjem dodatne baze podataka, korisnicima ERP VIRGA sustava bit će omogućeno poslovne događaje knjižiti u dvije poslovne godine 2022 i 2023 u kojima vrijedi različita domicilna valuta HRK i EUR.

VIRGA EUR baza nastat će 01.01.2023. godine i koristit će se za knjiženje svih poslovnih događaja u EUR valuti bez obzira na datum dokumenta ili razdoblje na koje se poslovni događaj odnosi.

VIRGA HRK baza ostaje postojana i nakon 01.01.2023. te će se koristiti za knjiženje u HRK valuti za sve poslovne događaje starije od 01.01.2023. godine kao i za preglede povijesnih događaja. 

Koliko prethodnih poslovnih godina će se konvertirati u EUR valutu u VIRGA Maloprodaja modulu ? 
Svi dokumenti iz 2022 godine biti će konvertirani u EUR i nalazit će se u VIRGA EUR bazi. Prometi ranijih godina (2021. i ranije) nalaziti će se u Virga HRK bazi.
Na koji način će se prelaskom na EUR valutu unutar ERP VIRGA Maloprodaje kreirati početno stanje za 2023. godinu? 

Zaključno stanje na dan 31.12.2022. prenijet će se u početno stanje na dan 01.01.2023. preračunato u EUR-e. Preračunavanje cijena vršiti će se po fiksnom tečaju konverzije sukladno pravilima o preračunavanju i zaokruživanju koje je propisao „Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj“.

Hoće li cijene u ERP VIRGA modulima za maloprodaju i veleprodaju biti automatski konvertirane u EUR 01.01.2023. godine?

Sve cijene zapisane u bazi (nabavni i prodajni cjenici i uvjeti prodaje) koje su trenutno u HRK preračunati će se u EUR na dan 01.01.2023. godine.

Kako se rade knjiženja tekuće i prethodne godine nakon konverzije podataka u EUR valutu unutar ERP VIRGA Maloprodaja? 

Svi dokumenti se nakon provedene konverzije u VIRGA EUR bazi nadalje knjiže u EUR valuti. Svi poslovni događaji koji se odnose na prethodnu godinu (2022.) knjiže se dodatno i u VIRGA HRK bazi u HRK valuti.


Trebaju li se unutar VIRGA Maloprodaja modula dokumenti koji se odnose na razdoblje 2022. godine, a izrađuju nakon 31.12.2022. izraditi u obje VIRGA baze i valute?

Dokument koji se izdaje nakon 01.01.2023., a odnosi se na razdoblje iz 2022. izrađuje se dva puta (jedan u VIRGA EUR bazi, drugi u VIRGA HRK bazi.

Primjer izrade računa koji se odnosi na 2022. godinu, a izdaje se nakon 31.12.2022.

Ukoliko je datum dokumenta iz 2022, dokument je potrebno kreirati u EUR valuti u Virga EUR bazi prema trenutnim uvjetima i cijenama. Ovaj dokument služi za zaduženje/razduženje trenutnih zaliha i korekciju početnog stanja. Isti dokument potrebno je napraviti još jednom u Virga HRK baza. Ovaj dokument služi za knjiženje u 2022 godini. Dokument nosi isti datum kao i EUR dokument.


Na koji način će se unutar VIRGA Maloprodaja modula u EUR preračunati mali iznosi poput povratne naknade?

Iznos povratne naknade koji sada iznosi 0,50 HRK preračunat će se korištenjem fiksnog tečaja, pa će nakon zaokruživanja iznositi 0,07 EUR; (postupak: 0,50 HRK podijeljeno s 7,53450 EUR vrijednost piktograma u 0,066361404 EUR, nakon zaokruživanja 0,07 EUR).


Na što treba pripaziti prilikom pripreme inventure unutar VIRGA Maloprodaja na kraju godine i prelaska na EUR? 

Sve inventure nastale u 2022 godini potrebno je potvrditi do najkasnije 31.12.2022


Hoće li biti moguće raditi u ERP VIRGA modulima za maloprodaju i veleprodaju 01.01.2023. godine?

01.01.2023. neće biti moguće raditi u ERP VIRGA Maloprodaja, Veleprodaja i POS sustavu.


Hoće li unutar ERP VIRGA Maloprodaja biti moguće koristiti dualno iskazivanje na ispisima računa i etiketa i prije obveznog termina 05.09.2022.?

Hoće. Već od 15.07.2022. VIRGA korisnicima na raspolaganju stoje najvažniji ispisi s dvostrukim iskazivanjem valute HRK/EUR. Dvojno iskazivanje cijena još uvijek nije provedeno na svim zakonski propisanim ispisima, no vrijedno radimo na tome i kako koji ispis budemo tome prilagodili i pripremili, isti ćemo instalirati na ERP VIRGA-u.

U planu je da svi zakonski propisani ispisi budu prilagođeni i prije krajnjeg roka (05.09.2022), dok će ispisi poličnih etiketa biti spremni za korištenje najkasnije do 15.08.2022.

Moramo li u trgovini nešto posebno napraviti na kraju radnog dana 31.12.2022. godine?

Ukoliko koristite VIRGA POS kasu ili VIRGA Mobile Sales, kao i do sada, morate dati uputu svojim operaterima da na kraju radnog dana pokrenu ažuriranje s centralnim serverom kako bi se prometi toga dana učitali na VIRGA centralni server. 

To je važno kako bi se konverzijom u eure, sljedećeg dana, obuhvatili svi prometi.

Kad ćemo moći početi izdavati maloprodajne račune u 2023. godini?

Osim tvrtki koje imaju posebno ugovorene uvjete, rad POS VIRGA kasa i izdavanje maloprodajnih računa u EURO režimu rada osigurati ćemo za 02.01.2023.

Mogu li prije kraja godine pripremiti nove cjenike u EUR-ima koji će vrijediti iza Nove godine?

Ukoliko se odlučite za prijenos prometa, a time i dokumenata moći ćete u Novoj godini imati cjenike koji su formirani za novi period.

To ćete napraviti na način da ćete dok još traje 2022. godina kreirati cjenike u HRK koji vrijede od 02.01.2023 godine, a njihov iznos u kunama ćete namjestiti tako da kad ih se konvertira po fiksnom tečaju u EUR dobijete željeni iznos u EUR-ima. Važno je zapamtiti da sve cjenike koje izradite do kraja 2022, a vrijede za sljedeću godinu obavezno unosite isključivo u kunama.

Imamo web shop i koristimo Virga Web shop konzolu. Što će se dogoditi s narudžbama iz 2022. godine koje neće još biti isporučene, a trebamo ih isporučiti i naplatiti u 2023. godini?

Ukoliko u euro VIRGA-u ne budete prebacivali promete iz prethodne godine, takve narudžbe Vam neće biti vidljive u euro bazi pa ćete isporuke po njima ručno fakturirati i otpremiti bez povezivanja.

Ukoliko se odlučite na prijenos prometa i dokumenata iz kunske u euro VIRGA-u, takve nedovršene narudžbe će Vas dočekati u euro VIRGA-i konvertirane u euro valuti, po fiksnom tečaju konverzije te ćete s njima moći dalje nastaviti raditi.

Kada najranije možemo očekivati konverziju cijena u eurima za objavu na web shopu?

LogIN će nastojati cijene konvertirati do kraja dana 01.01.2023. godine i o tome obavijestiti korisnike, a korisnici sljedeće korake komuniciraju sa svojim isporučiteljima web shopa.

Mi imamo često zaostale račune po kojima tek u siječnju možemo napraviti ulaze za 2022. godinu?
Iza Nove godine neće biti moguće naknadno knjižiti poslovne promjene u 2022. godini u HRK.

Jako je važno da svoje dobavljače na vrijeme upozorite kako je nužno da Vam u ovim uvjetima migracije na novu valutu, račune i otpremnice pošalju prije 31.12.2022. Također je važno da se interno organizirate na način da eliminirate zaostale dokumente.

Ukoliko ipak imate potrebu za naknadnim knjiženjem, molimo Vas da se javite u helpdesk@login.hr

Koja je prednost prijenosa prometa i dokumenata iz ranijih godina u odnosu na formiranje samo početnog stanja?

Prednosti su višestruke, naročito ako želite pratiti promete i uspoređivati ih kroz više godina na razini jedinstvene valute.

Ukoliko Vam to nije bitno i ne radite primjerice s nabavnim i prodajnim cjenicima, ne vodite maloprodajne popuste, ne radite nabavu i nemate web shop narudžbe, prijenos isključivo početnih stanja bi za Vas trebao biti sasvim zadovoljavajuće rješenje.

Ukoliko ipak imate sve od gore navedenog, svakako preporučamo prijenos prometa i dokumenata kako biste izbjegli mukotrpnu administraciju ručnog formiranja cjenika i pripremnih dokumenata. Također, bez prijenosa prometa neće primjerice biti moguće pozvati stari račun za storno na VIRGA POS blagajni.