Tvrtke Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne jamče točnost i potpunost informacija niti preuzimaju odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu upotrebom objavljenih informacija. Ove internetske stranice uključuju informacije trećih strana i poveznice koje je uputno pratiti za provjeru najaktualnijih zbivanja i odluka. Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. ne preuzimaju odgovornost za informacije trećih strana. Copyright 2023 Login d.o.o. i Login sustavi d.o.o. Skip to main content

VIRGA Osnovna sredstva - EURO - Q&A

Što znači prijenos početnog stanja? Ako je npr. nabavljeno OSA za 10.000 HRK i amortizirano je 4.000 HRK, što program prenosi u EUR bazu?

Početnim stanjem OS u EUR bazi prenijet će se sve potrebne informacije – i nabavna vrijednost i amortizirana vrijednost. Postupak unosa podataka u početno stanje je isti kao i kad ste iz bivšeg programa prelazili na Virgu.

Tada smo preuzeli i stvarni datum nabave OS, punu nabavnu vrijednost i do tog trenutka amortiziranu vrijednost.

Na isti način će se prenijeti i podaci u EUR bazu. Primjerice, ako sada pogledate neku karticu OS, vidjet ćete da se u donjem tabličnom dijelu prikazuju sva knjiženja koja su se vršila po određenom inv.broju, od dokumenta početnog stanja pa do sve i jednog mjesečnog obračuna amortizacije koji ste puštali.

Svaka promjena i svako knjiženje na nekom osnovnom sredstvu prikazano je na kartici osnovnog sredstva u donjem tabličnom dijelu na slici (zaokruženo crvenim):

Taj crveno zaokruženi dio je to što zovemo prometom, točnije to su svi dokumenti koje ste knjižili do 31.12.2022.

Ako se odlučite samo za prijenos početnog stanja, svi podaci koji su u zeleno zaokruženom dijelu ekrana biti će prebačeni u novu EUR bazu, a u donjem tabličnom (crvenom) dijelu biti će ispunjen samo jedan redak s podacima iz kreiranog dokumenta početnog stanja.

Ostali retci iz te tablice neće biti prebačeni, ali ćete ih uvijek moći pogledati u HRK bazi.

Ako se odlučite za prebacivanje prometa, prebacit će se sve i jedan dokument koji je dosad upisan u Virgu, što naposlijetku znači da će Kartica OS u EUR bazi imati sve informacije o svim dokumentima koji su ikad proknjiženi u Virgi, pa će u donjem crveno označenom dijelu Kartice OS biti vidljivi svi podaci kao što su i sada. Moći ćete pogledati i konkretan dokument Primke iz neke prethodne godine, ili neki prethodni obračun amortizacije ili Rashod osnovnih sredstava – sve će biti vidljivo i dostupno u EUR bazi, ali konvertirano u EUR-e.

Kod prijenosa prometa prethodnih godina, prebacuju se apsolutno sva osnovna sredstva, ne samo aktivna i ona koja još nisu amortizirana, već, dakle, sva sredstva, uključujući i ona koja su prodana, rashodovana ili stornirana. Prenosi se cijela povijest svih podataka.

image-1665490289770.png